Dotace pro rok 2022

Podpora rozvoje regionů 2022

 

Program:

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.

 

Odkaz na výzvu: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

 

Program:

Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru.

Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.

Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.

Oprávněný žadatel o dotaci (dále jen „žadatel“) je stanoven v Zásadách podprogramu pro poskytování dotací (dále jen „zásady podprogramu“), odstavec číslo 2.

Zásady jsou přílohou číslo 1 této výzvy.

Harmonogram výzvy: Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 1. října 2021 a končí dnem 17. prosince 2021.

Žádosti budou přijímány nejpozději do 17. prosince 2021, do 12 hod. (včetně), přičemž rozhodným bude den a čas podání /doručení žádosti do datové schránky MMR.

Vyhlášení výzvy 1. října 2021

Zahájení příjmu žádostí 1. října 2021

Ukončení příjmu žádostí 17. prosince 2021, 12:00 hod.

Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků květen 2022*

Nejzazší termín pro předložení dokladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 30. září 2022

Nejzazší termín zahájení realizace akce 30. září 2022

Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2023

 

Odkaz na výzvu: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2022/podpora-obci-s-3-001-10-000-obyvateli