Dotace z MMR pro rok 2019

Program: Podpora obnovy a rozvoje venkova

Dotační titul 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

 

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.

 

Jde především o:

 • obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť,
 • obnovu obecních koupališť lokálního charakteru,
 • obnovu nebo vybudování naučných/zážitkových stezek (vyjma cyklostezek),
 • obnovu nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, komunitní a spolkovou činnost).

 Oprávnění žadatelé:

 • obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. 2018)

 Specifické podmínky:

 • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
 • Místo pasivního odpočinku je zpevněná plocha vybudovaná za účelem posezení a relaxace v krajině, přírodě. Místo pasivního odpočinku musí být vždy veřejně přístupné a nesmí být zpoplatněno. Součástí místa pasivního odpočinku mohou být například lavička/y, stůl/stoly, stojan/y na kola, odpadkový/ě koš/e, přístřešek nebo závětří se střechou apod.
 • Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).
 • Žadatel musí mít movitý i nemovitý majetek, k němuž se váže žádost o dotaci, v plném rozsahu ve svém vlastnictví bez omezení vlastnického práva (např. nesmí být předmětem zástavy, apod.).

 Forma a výše podpory:

 • Dotace max. 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Minimální výše dotace na jednu akci 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci 3 000 000 Kč.

 Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 2. 2019 do 12:00 hodin

 

 

Odkaz na výzvu: https://www.mmr.cz/getmedia/bec51720-6487-4ff1-90ee-52c54efce278/Vyzva-k-predkladani-zadosti-v-podprogramu-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova_1.pdf.aspx