Dotace pro rok 2020-2021

Program:

117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

Cíl podprogramu
Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel
a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený
rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení
a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.

 

DT 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního
rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné.
Jde především o:
obnovu nebo vybudování veřejných sportovišť a dětských hřišť.
Nebudou podporovány aktivity, které jsou podporovány v rámci DT 117d8210B a DT 117d8210E.
Žadatelem o dotaci může být obec do 3 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec
musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč.
Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití,
které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).
Uznatelné náklady:
- vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřišť (hřiště víceúčelové nebo multifunkční,
workoutové hřiště, parkourové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště),
o vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny,
sprchy, toalety, včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky (pevně
zabudované) apod., v případě, že tyto práce jsou součástí aktivit uvedených v prvním
odstavci,
o oplocení, osvětlení hřiště, mobiliář (lavičky, odpadkové koše) v případě, že tyto práce
jsou součástí aktivit uvedených v prvním odstavci,
Neuznatelné náklady:
- nábytek, vybavení a zařizovací předměty (dávkovač mýdla, vysoušeč rukou atp.),
- parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství,
- přístupové cesty (chodníky, komunikace) a parkoviště,
- sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na šplh, kruhy, hrazdy,
volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové apod.),
- nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny, tělocvičné kozy a koně,
žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče, doskočiště mobilní,
odrazové můstky, startovací bloky apod.).

DT 117d8210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury


Podporovány budou akce zaměřené na:
obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny
tělesné výchovy,
obnovu školních tělocvičen.
Nebudou podporovány aktivity, které jsou podporovány v rámci DT 117d8210H a DT 117d8210E.
Žadatelem o dotaci může být obec do 3 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy), na
jejímž katastru je zřízena základní škola. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený
strategický rozvojový dokument.
Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.
Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto
účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje
a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít.
Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové
aktivity.
Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Mimoškolní využití,
které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové časové kapacity objektu.
Uznatelné náklady:
- vybudování, rekonstrukce nebo modernizace sportovní infrastruktury (tělocvična, hřiště
víceúčelové nebo multifunkční),
o vybudování, rekonstrukce nebo modernizace zázemí a sociálního zařízení (např. šatny,
sprchy nebo toalety, a to včetně zařizovacích předmětů (umyvadlo, WC atp.), střídačky
(pevně zabudované), nářaďovna apod.) jen v případě, že tyto práce jsou součástí
obnovy sportovní infrastruktury,
o oplocení, osvětlení školního hřiště jen v případě, že tyto práce jsou součástí obnovy
školního hřiště,
o zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vnitřních
i vstupních dveří do budovy), výměna kotle včetně otopné soustavy jen v případě, že tyto
práce jsou součástí výstavby nebo obnovy školní tělocvičny.
Neuznatelné náklady:
- hřiště, resp. sportoviště, které není primárně určené pro hodiny tělesné výchovy (workoutové
hřiště, parkourové hřiště, beachvolejbalové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště apod.),
- parkové, sadové a zahradní úpravy, úprava veřejného prostranství,
- přístupové cesty (chodníky, místní komunikace) a parkoviště,
- odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov,
pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů,
- nákup a pořízení hardware, software, zabezpečovacích systémů atp.,
- nábytek, vybavení a zařizovací předměty (držáky, věšáky, dávkovače mýdla atp.),
- tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství určené k zabudování (např. ribstole, konstrukce na
šplh, kruhy, hrazdy, volejbal/tenis/nohejbal do pouzder, otočné a sklopné košíkové atpod.),
- tělovýchovné nářadí/sportovní příslušenství přenosné (např. lavičky, bedny, trampolíny,
tělocvičné kozy a koně, žíněnky, gymnastické běhouny, branky na házenou a florbal, fotbal, míče,
doskočiště mobilní, odrazové můstky, startovací bloky apod.).

Termín odevzdání žádostí do 21.12.2020

 

 

Odkaz na výzvu: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

 

Program:

117D8220 - PODPORA OBCÍ S 3 001 – 10 000 OBYVATELI
Zásady podprogramu pro poskytování dotací (dále jen „zásady“)
Správce podprogramu: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen „ministerstvo“)

1. Cíl podprogramu
Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich

obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický
a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel,
sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního
rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně
využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.

Termín odevzdání žádostí do 21.12.2020